Array آرایه چیست؟

توسط کاوه طاهری آخرین بروزرسانی

Arrays یا آرایه لیستی از اشیای مرتبط است. هر عضو ارایه بدون توجه به مقدار دقیقا از یک نوع (Type) است. 

توجه: در قرارداد نام گذاری، اسامی آرایه ها به صورت اسم جمع، مانند grades، students و words نوشته می شود.

int [] marks = new int[5] { 99, 98, 92, 97, 95};

در مثال بالا، اعضای marks از نوع int هستند.

Index یا شاخص آرایه

هر آرایه یک Index یا شاخص برای آدرس دهی مقادیر دارد. 

int mark = marks[2];

Index یا شاخص برپایه صفر است، یعنی از 0 شروع می شود. درمثال بالا mark برابر 92 می باشد.

آرایه و حقله (Arrays and Loops)

برای پیمایش یک آرایه می توان از Loop ها استفاده کرد. 

static void Main(string[] args)
{
  int[] marks = new int[5] { 99, 98, 92, 97, 95 };

  foreach (int mark in marks)
  {
    Console.WriteLine(mark);
  }
}

در مثال بالا از حلقه foreach برای پیمایش آرایه marks استفاده شده است. این برنامه تمامی اعضای marks را در یک خط جدید نمایش می دهد.

اندازه آرایه

اندازه یا طول آرایه با ویژگی Length به دست می آید. توجه داشته باشید ویژگی Length به صورت read only است.

marks.Length

ظرفیت یا گنجایش آرایه در برخی زبان ها مانند Matlab قابل تغییر است ولی در C شارپ طول آرایه قابل تغییر نیست.

یکم بیشتر بدانیم

array

0 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ikaveh.com محفوظ است.