قیمت ترجمه فارسی به فرانسه محیط زیست


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 6 روز
546,250 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 2 تا 12 روز
546,250 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 12 تا 22 روز
488,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 22 تا 36 روز
471,500 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 36 تا 62 روز
448,500 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 62 تا 138 روز
414,000 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 138 تا 405 روز
368,000 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به فرانسه در زمینه محیط زیست

546250 ترجمه 1 صفحه فارسی به فرانسه در زمینه محیط زیست به قیمت 546,250 ریال در 0 تا 6 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به فرانسه محیط زیست