قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمومی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %0 0 تا 3 روز
350,000 ریال
200,750 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %0 1 تا 6 روز
350,000 ریال
200,750 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 12 روز
315,000 ریال
180,675 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 12 تا 20 روز
304,500 ریال
174,652 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 20 تا 34 روز
290,500 ریال
166,622 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 34 تا 76 روز
269,500 ریال
154,578 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 76 تا 223 روز
241,500 ریال
138,518 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمومی

200750 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمومی به قیمت 200,750 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمومی