قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
282,399 ریال
131,707 ریال
51,912 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
282,399 ریال
131,707 ریال
51,912 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
252,673 ریال
117,843 ریال
46,447 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
243,755 ریال
113,684 ریال
44,808 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
231,864 ریال
108,138 ریال
42,622 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
214,029 ریال
99,820 ریال
39,343 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
190,248 ریال
88,729 ریال
34,972 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

51912 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 51,912 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی