قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
282,625 ریال
131,812 ریال
51,953 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
282,625 ریال
131,812 ریال
51,953 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
252,875 ریال
117,938 ریال
46,484 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
243,950 ریال
113,775 ریال
44,844 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
232,050 ریال
108,225 ریال
42,656 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
214,200 ریال
99,900 ریال
39,375 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
190,400 ریال
88,800 ریال
35,000 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

51953 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 51,953 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی