قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %0 0 تا 3 روز
333,200 ریال
155,400 ریال
61,250 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %0 1 تا 6 روز
333,200 ریال
155,400 ریال
61,250 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
299,880 ریال
139,860 ریال
55,125 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
289,884 ریال
135,198 ریال
53,288 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
276,556 ریال
128,982 ریال
50,838 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
256,564 ریال
119,658 ریال
47,162 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
229,908 ریال
107,226 ریال
42,262 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

61250 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 61,250 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری