قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
203,490 ریال
94,905 ریال
37,406 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
203,490 ریال
94,905 ریال
37,406 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
182,070 ریال
84,915 ریال
33,469 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
175,644 ریال
81,918 ریال
32,288 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
167,076 ریال
77,922 ریال
30,712 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
154,224 ریال
71,928 ریال
28,350 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
137,088 ریال
63,936 ریال
25,200 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس

37406 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 37,406 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس